Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ATD Elektronik, s.r.o.

 1. Definice některých pojmů
  1. Pojmy v textu uvedené mají následující význam:

  Dokumentace znamená zejména manuál užívání Zboží, návod k použití, prohlášení o shodě výrobku, piktogram uvedený na Zboží nebo obalu, příbalový leták a další dokumentace poskytnutá Kupujícímu v souvislosti s prodejem a užíváním Zboží.

  Dopravce znamená třetí osobu, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a která zajistí doručení Zboží Kupujícímu na místo určení.

  Kupující znamená podnikatele ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, který s Prodávajícím uzavřel Smlouvu a který je ve Smlouvě identifikován.

  Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Prodávající znamená společnost ATD Elektronik, s.r.o., se sídlem Domažlice, Luženice č. 10, PSČ 34401, IČO 49788507, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 4623

  Smlouva znamená smlouvu uzavřenou dle těchto VOP, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží z Prodávajícího na Kupujícího

  Smluvní strany znamenají Kupujícího a Prodávajícího.

  VOP znamená tyto všeobecné prodejní a platební podmínky Prodávajícího.

  Zboží znamená hmotné movité věci a jejich součásti z aktuální nabídky Prodávajícího, které se Prodávající na základě Smlouvy a těchto VOP zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se v souladu se Smlouvou a těmito VOP zavazuje tyto věci převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto movité věci ve Smlouvě označeny; druh, množství a cena mohou být blíže specifikovány v jednotlivých objednávkách a nabídkách.
 2. Rozsah působnosti
  1. Tyto VOP upravují veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  2. Prodávající se zavazuje předat Zboží Kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke Zboží v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě a VOP a Kupující se zavazuje od Prodávajícího toto Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle podmínek stanovených ve Smlouvě a VOP.
  3. Pro Kupujícího jsou tyto VOP závazné za podmínky, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy informoval o existenci VOP a kde se s nimi může seznámit odkazem na příslušnou webovou stránku: www.atd-elektronik.cz.
  4. VOP platí i pro všechny budoucí smluvní ujednání Prodávajícího a Kupujícího.
  5. V případě, že obchodní podmínky Kupujícího obsahují ustanovení odlišná od těchto VOP či jim odporující, jsou pro vztah mezí Prodávajícím a Kupujícím závazné tyto VOP, ledaže by se Prodávající výslovně písemně zavázal ve Smlouvě jinak. Obsahuje-li Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednání odlišná od těchto VOP, platí ujednání uvedená ve Smlouvě.
  6. Kupující není oprávněn bez předchozího a výslovného souhlasu Prodávajícího vyloučit účinnost těchto VOP nebo jejich části.
 3. Nabídka a vznik Smlouvy
  1. Smlouva je uzavřena okamžikem písemného nebo elektronického potvrzení o přijetí závazné objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Smlouva je rovněž uzavřena okamžikem písemného nebo elektronického potvrzení závazné nabídky Prodávajícího nebo Prodávajícím zaslaného návrhu Smlouvy ze strany Kupujícího.
  2. Údaje týkající se Zboží uvedené na webových stránkách Prodávajícího představují přibližné hodnoty. Tento přehled Zboží nepředstavuje závaznou nabídku Prodávajícího.
  3. V případě jakýchkoliv připomínek či protinávrhů k nabídce Prodávajícího či k návrhu Smlouvy, jsou tyto připomínky a protinávrhy pro Prodávajícího závazné pouze za předpokladu jejich výslovného písemného nebo elektronického potvrzení Prodávajícím. Prodávající neakceptuje konkludentně žádné dodatečné úpravy či připomínky k předložené Smlouvě, ledaže jsou potvrzeny Prodávajícím výslovně.
 4. Cena a platební podmínky
  1. Ceny Zboží uvedené v nabídce Prodávajícího jsou ceny netto bez nákladů na dopravu a DPH v zákonné výši. Sjednaná cena Zboží je cena platná v okamžiku odeslání závazné objednávky Kupujícím potvrzené ze strany Prodávajícího nebo cena uvedená v závazné nabídce Prodávajícího nebo návrhu Smlouvy potvrzené(m) ze strany Kupujícího (dále jen „Kupní cena“).
  2. V případě, že se Prodávající ve Smlouvě zaváže zajistit dopravu Zboží ke Kupujícímu, cena za dopravu se řídí dopravními tarify zvoleného Dopravce platnými v okamžiku dopravy Zboží.
  3. Pokud Smlouva výslovně neuvádí jinak, je Kupující povinen zaplatit Kupní cenu nejpozději k okamžiku převzetí Zboží.
  4. V případě, že je Zboží dodáváno prostřednictvím Dopravce a je dohodnuta platba při doručení Zboží (tzv. dobírka), je Dopravce oprávněn k převzetí Kupní ceny.
  5. Byla-li sjednána úhrada Kupní ceny následně po převzetí Zboží, bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury splatné do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li sjednáno jiné datum.
  6. V případě, že úhrada Kupní ceny je prováděna bezhotovostním převodem, rozumí se okamžikem úhrady okamžik připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího.
  7. Po odeslání nebo předání Zboží Prodávající není povinen měnit identifikační údaje Kupujícího uvedené na daňových dokladech.
  8. Kupující není oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení Kupní ceny, i v případě uplatnění práv z vad Zboží nebo jakýchkoli jiných protinároků.
 5. Prodlení
  1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny za každý den prodlení.
  2. V případě prodlení Kupujícího s plněním povinnosti vůči Prodávajícímu a/nebo v bylo-li proti Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, je Prodávající oprávněn pozastavit či neposkytnout plnění dle Smlouvy a/nebo jakákoli jiná plnění vůči Kupujícímu a/nebo od Smlouvy odstoupit
  3. Není-li Prodávající schopen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu včas z důvodu prodlení svého dodavatele a oznámí-li to Kupujícímu před vznikem prodlení Prodávajícího, nepovažuje se tato situace za prodlení Prodávajícího.
  4. Vylučuje se aplikace § 1971 a § 2050 Občanského zákoníku. Prodávající má právo požadovat jakoukoli náhradu škody bez ohledu na její případné krytí úroky z prodlení či smluvní pokutou.
  5. V případě, že je Smlouva uzavřena pro dodávky Zboží opakovaně v průběhu delšího časového období, Kupující se zavazuje převzít Zboží v celkovém množství dle Smlouvy a zaplatit Kupní cenu nejpozději v poslední den daného časového období. V případě, že je Smlouva uzavřena na období delší než 3 měsíce, je Kupující povinen převzít poměrnou část Zboží a zaplatit poměrnou část Kupní ceny vždy v poslední den čtvrtletí, ledaže se s Prodávajícím písemně nebo elektronicky dohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti Kupujícího převzít Zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na skladování nepřevzatého Zboží, náklady na dopravu a vrácení části Zboží, které měl Kupující povinnost převzít, pokud je Prodávající po marném uplynutí lhůty sám nechal dopravit Kupujícímu, a smluvní pokutu ve výši 0,05% Kupní ceny nepřevzaté části Zboží, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti Kupujícího. Nepřevzetí Zboží nebo jeho poměrné části nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu ve lhůtě sjednané dle čl. 4 těchto VOP.
  6. V případě, že je Smlouva uzavřena pro jednorázovou dodávku Zboží a veškeré objednané Zboží není převzato Kupujícím do 3 měsíců od uzavření Smlouvy, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu kromě Kupní ceny Zboží také náklady na skladování nepřevzatého Zboží, náklady na dopravu a vrácení části Zboží, které měl Kupující povinnost převzít, pokud je Prodávající po marném uplynutí lhůty sám nechal dopravit Kupujícímu, a smluvní pokutu ve výši 0,05% Kupní ceny nepřevzaté části Zboží, a to za každý den prodlení se splněním povinnosti Kupujícího. Nepřevzetí Zboží nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu ve lhůtě sjednané dle čl. 4 těchto VOP.
  7. K okamžiku prodlení Kupujícího s převzetím Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Prodávající je oprávněn na náklady a riziko Kupujícího uskladnit Zboží a přijmout veškerá opatření vhodná k uchování Zboží.
 6. Dodání Zboží
  1. Není-li dohodnuto jinak, dodání Zboží se řídí dodací podmínkou EXW podle pravidel INCOTERMS 2010, místem předání je adresa Domažlice, Luženice č. 10, PSČ 34401.
  2. Kupující se zavazuje Zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě nebo jiném dokumentu Prodávajícího, popř. Dopravce.
  3. Dodací termíny jsou závazné pouze tehdy, jestliže jsou výslovně sjednány ve Smlouvě. Dodržování dodacích termínů a lhůt k plnění je podmíněno včasným a řádným splněním povinností Kupujícího vůči Prodávajícímu.
  4. Zásahy vyšší moci na straně Prodávajícího či na straně dodavatelů Prodávajícího prodlužují odpovídajícím způsobem sjednané dodací termíny.
 7. Přechod nebezpečí škody na Zboží, vlastnické právo
  1. Není-li ve Smlouvě či VOP stanoveno jinak, nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím, nejpozději však předáním Zboží prvnímu Dopravci, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat. To platí i v případě, že Dopravce vybral či zajistil Prodávající.
  2. Zboží zůstává až do okamžiku uhrazení Kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího.
  3. V případě prodlení Kupujícího s plněním povinností dle Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat vydání Zboží a v případě potřeby požadovat postoupení nároků na vydání Zboží Kupujícího vůči třetím osobám. Kupující je takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu plnou součinnost.
 8. Odpovědnosti za vady, náhrada škody
  1. Kupující je ihned po převzetí povinen Zboží prohlédnout za účelem zjištění jeho případných vad a o případných vadách sepsat záznam podepsaný Kupujícím a Prodávajícím, resp. Dopravcem.
  2. Pro stav Zboží je rozhodující okamžik převzetí Zboží Kupujícím, nejpozději však okamžik předání Zboží prvnímu Dopravci, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat.
  3. Zjistí-li Kupující vady Zboží, je oprávněn vadné Zboží nepřevzít, a je povinen bez zbytečného odkladu vady Prodávajícímu vytknout, určit, jaké právo z vadného plnění si zvolil, předložit Prodávajícímu doklad prokazující, že Zboží bylo pořízeno u Prodávajícího a záznam o případných vadách. V opačném případě Kupující ztrácí práva z vadného plnění ohledně dotčeného Zboží.
  4. Je-li Zboží prokazatelně vadné, přičemž vada se na Zboží vyskytovala už v okamžiku přechodu nebezpečí škody, a Kupující vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknul a specifikoval, má Kupující právo na odstranění vady opravou Zboží nebo na dodání náhradního Zboží nebo na snížení Kupní ceny. Aplikace ustanovení § 2106 a § 2108 Občanského zákoníku se tímto vylučuje.
  5. Uplatnění práva z vadného plnění je podmíněno standardním skladováním a nakládáním se Zbožím Kupujícím.
  6. Prodávající vůči Kupujícímu odpovídá za případnou vzniklou újmu v souvislosti se Smlouvou pouze do výše Kupní ceny dle Smlouvy.
  7. Nároky Kupujícího z vad Zboží vůči Prodávajícímu nelze postoupit třetí osobě.
 9. Ukončení Smlouvy
  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo její části písemně, elektronicky nebo formou zrušení objednávky v celém rozsahu nebo jen částečně, a to za těchto podmínek:
   • bez udání důvodů s tím, že odstoupení musí být Kupujícímu doručeno do 48 hodin (přičemž do této doby se započítávají pouze hodiny připadající na pracovní dny) od uzavření Smlouvy,
   • z důvodu na straně dodavatele Prodávajícího,
   • z důvodu, že není možné povinnosti ze Smlouvy splnit z důvodu vyšší moci,
   • z důvodu porušení povinnosti mlčenlivosti Kupujícím,
   • z důvodu, že došlo k mezi prodeji Zboží, a/nebo
   • z důvodu, že dané Zboží se již nevyrábí.
  2. O důvodu odstoupení bude Kupující Prodávajícím informován. V případě, že již byla Kupní cena zaplacena ve prospěch Prodávajícího, bude částka odpovídající Kupní ceně za nedodané Zboží vrácena zpět ve prospěch Kupujícího.
  3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, resp. oznámení o zrušení objednávky druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem není tímto ustanovením dotčeno.
 10. Rozhodné právo a řešení sporů
  1. Smlouva se uzavírá v souladu s českým právem, Smlouva a tyto VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.
  2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů. Jako místně příslušný se sjednává obecný soud Prodávajícího.
 11. Ostatní ujednání
  1. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu jsou nebo budou zpřístupněny v souvislosti se Smlouvou, a zavazuje se tyto skutečnosti nezpřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob. Tyto povinnosti trvají i po ukončení platnosti Smlouvy.
  2. Kupující není oprávněn započíst své pohledávky za Prodávajícím proti pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím, není oprávněn postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti ze Smlouvy, ani postoupit Smlouvu na žádnou třetí osobu.
  3. Prodávající je oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu. Prodávající je oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za Kupujícím na třetí osobu.
  4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku.
  5. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ustanovením § 1801 Občanského zákoníku vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
  6. Prodávající tímto informuje Kupujícího ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, že shromažďuje a zpracovává údaje o objednávkách a osobní údaje Kupujícího, které mu poskytl v souvislosti se Smlouvou, a to v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinnosti Prodávajícího ze Smlouvy a pro nabízení Zboží. Uzavřením Smlouvy uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu:
   • jméno a příjmení, resp. firma nebo název Kupujícího,
   • úplná fakturační adresa (adresa sídla dle výpisu ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, je-li v něm Kupující zapsán),
   • adresa místa doručení, kontaktní osoba,
   • IČO u českých osob, v případě plátců DPH také registraci DIČ,
   • adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo mobilní nebo pevné linky.
  7. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že u Zboží, u kterého to právní předpisy vyžadují, uvádí Prodávající na daňových dokladech informaci o výši recyklačního poplatku za elektrospotřebiče a elektrická zařízení, případně uvádí, že tento recyklační poplatek je zahrnut v ceně Zboží.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. V případě, že se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost tohoto ustanovení Smlouvy a/nebo VOP jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení.
  2. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP, o čemž je, s výjimkou Smluv uzavřených pro jednorázovou dodávku Zboží, povinen Kupujícího informovat alespoň 1 měsíc před účinností takové změny. V takovém případě je Kupující oprávněn oznámit Prodávajícímu, že se změnou VOP nesouhlasí a vypovědět Smlouvu ve výpovědní lhůtě 1 měsíce od obdržení informace o změně VOP. Pro Smlouvu je až do jejího ukončení rozhodné znění VOP účinné před oznámenou změnou.
  3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 15.05.2018